Verb (Grammar)Kata kerja (Verb) adalah sekelompok kata yang digunakan didalam penggambaran suatu perbuatan, pengalaman, dan lainnya yang dikalukan oleh binatang dan atau manusia. Contoh penggambaran perbuatan melihat, mendengar, menyanyi, makan dan lainnya.

Kata kerja yang ada didalam bahasa inggris yang biasa kita pelajari berntuknya ada dua
a. Reguler Verb
b. Irreguler Verb

A. Reguler Verb (Kata Kerja Yang Beraturan)
Bentuk kata kerja yang beraturan ialah kata kerja yang berubah secara teratur. Mksudnya kata kerja yang dipakai menyatakan bentuk lampau (Verb2) dan past particle (Verb3) seluruhnya ditambah ed/d pada akhir kata kerjanya. Adapun bentuk bentuk kata kerja beraturan (reguler verb) sebagai berikut;Kata kerja beraturan, apabila akhirnya mempunyai huruf kita dijadikan menjadi past tense (V2) atau Past Participle (V3). Kita tidak boleh langsung menambahkan akhiran ed/d pada akhir kata kerjanya. Caranya kita harus mengganti dului y tersebut dengan huruf i. dan kemudian ditambahkan dengan ed/d pada akhir kata kerjanya. Perhatiakan perubahan kata kerja yang berakhiran dengan huruf y berikut;Kata kerja beraturan apabila pada akhir huruf terdapat atau berakhiran dengan huruf hidup (vocal) dan huruf keduanya berakhiran dengan huruf mati (consonant). Jika kita jadikan bentuk past tense atau participle tense, kita tidak boleh langsung menambahkan ed pada akhir kata. Caranya harus membuat rangkap pada huruf mati baru kemudian diberikan ed pada akhir kata. Perhatikan cara perubahan kata kerja yang diterapkan tersebut diatas sebagai berikut;


B. Irreguler Verb (Kata Kerja Yang Tak Beraturan)
Kata kerja tak beraturan adalah bentuk kata kerja yang cara perubahannya tidak teratur. Maksudnya bentuk V2 danV3-nya tidak lagi ditambahkan akhiran dengan ed/d. Seperti pada kata kerja tidak beraturan tersebut diatas. Perhatiakn bentuk bentuk kata kerja tidak beraturan berikut;


Bentuk bentuk kata kerja diatas tersebut, seluruhnya baik kata kerja beraturan dan tidak beraturan didalam kalimat berfungsi sebagai predikat. Yaitu menerangkan apa yang dilakukan oleh subyeknya. Perhatiakn pemakaian kata kerja didalam kalimat berikut ini;
1. I tell the story
2. She hopes the wisdom
3. They give the information
4. Ina needs a book
5. Yayuk wants a bag

I. She, They, Ina, Yayuk pada contoh kalimat diatas seluruhnya adalah subject. Kata kerja tell, hopes, give, needs, wants, adalah berkedudukan sebagai predikat dalam kalimat. Huruf a dan the sebagai article. wisdom, information, book, bag sebagai object.

Daftar Pustaka,
Grammar English, Mahmud Munir, 1997

Comments

mantap utk yg baru belajar bahasa, terimakasih sudah share min
power supply 15v 1a

Popular Posts